Concreet in de klas

Concreet in de klas

 • Ouders kunnen hun kinderen naar de klas brengen. Bij de start van het kringmoment (om 9 uur) vragen we om de school te verlaten. Op het einde van de schooldag kunnen ouders van 15u45 tot 16u hun kinderen ook komen ophalen in de klas. We zetten bewust onze deuren open omdat we ouders zoveel mogelijk willen betrekken in het schoolgebeuren. Dit is het moment waarop u de leerkracht kan aanspreken of een gesprekje kan voeren met andere ouders.
 • Tijdens de dag zijn er verschillende kringmomenten. Er wordt o.a. besproken wat we hebben geleerd en nog zullen leren die dag. Het is ook een plaats om te reflecteren over hun eigen leerproces, groepswerk of gebeurtenissen uit hun leefwereld. Wekelijks praten we over wat er gebeurt in de wereld rondom ons (actuakring).
 • Als school geloven we erin dat diversiteit verrijkt. We kiezen er dan ook bewust voor om te werken met leergroepen. Vanaf de jongste kleuters tot de oudste kinderen zitten de leerlingen samen per graad in een leergroep.
 • Het belangrijkste voordeel is dat ze op die manier veel aan en van elkaar leren. In leergroep 1 zitten de jongste kleuters, in leergroep 2 de oudste. In leergroep 3 vind je de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. De kinderen van het derde en vierde leerjaar zitten in leergroep 4 en de oudste kinderen zitten in leergroep 5 (vijfde en zesde leerjaar). Kinderen zijn alleen aan de slag of werken samen. Daarnaast zijn er ook heel wat klassikale activiteiten. Ze werken niet allemaal tegelijk aan dezelfde soort opdrachten. Sommigen kinderen werken individueeleen WO-taak af terwijl andere kinderen samenwerken voor een taalopdracht en nog een ander groepje extra uitleg krijgt van de leerkracht over een wiskundeopdracht.
 • Niet alle kinderen krijgen tegelijk dezelfde instructie. Sommige kinderen krijgen een korte instructie. Voor andere kinderen is die instructie uitgebreider. Er zijn kinderen die regelmatig zelf op ontdekkingstocht gaan of uitleg geven aan hun klasgenoten.
 • Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren hebben we de klassen onderverdeeld in zones. In de instructiezone krijgen de kinderen uitleg van de leerkracht of een medeleerling. In de stille werkzone gaan kinderen individueel aan de slag met hun contractwerk. In de samenwerkzone werken ze samen aan een taak of spelen ze een spel om de leerstof in te oefenen. Per zone staat er een geluidsmeter afgebeeld en zijn de afspraken gevisualiseerd. Op deze manier weten de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt.
 • De kinderen krijgen wekelijks een individueel contractdat is afgestemd op hun niveau en leerprofiel. Kinderen zijn mede-regisseur van hun schoolweek. De leerkracht geeft aan wat de kinderen zeker moeten doen in een bepaalde week. Zo leren de kinderen plannen, prioriteiten leggen en omgaan met tijdsdruk.
 • Elk kind in de klas heeft eenklasmaatje. Bij deze klasgenoot kan een kind in eerste instantie terecht met vragen. Zo kan de leerkracht maximaal worden ingezet waar kinderen hem of haar echt nodig hebben
 • De leerkrachten observeren en evalueren de kinderen voortdurend, vaak zonder dat ze het zelf door hebben. We hebben wekelijks geen stapel toetsen nodig om te weten of een kind een bepaalde leerinhoud al dan niet onder de knie heeft.
 • In onze school proberen we kinderen zoveel mogelijk actief te laten leren. Regelmatig gaan we op uitstap om de wereld rondom onste verkennen.
 • Gemiddeld zal je in onze klassen minder werkboeken en werkblaadjes zien. Kinderen werken in zinvolle contexten en via activerende werkvormen en materialen. Denken we maar aan de tafeltorens, de leesdomino, de lettertwister, …
 • Elke laatste vrijdag van de maand gaat het forum door. Elke leergroep toont op dit moment iets dat ze de voorbije periode geleerd hebben. Ouders, grootouders of andere geïnteresseerden zijn ook welkom.
 • We vinden het belangrijk dat de kinderen veel bewegen. We hebben een mooie, grote speelplaats waar kinderen hun hart kunnen ophalen. Ook tijdens de lessen proberen we zoveel mogelijk beweging te integreren. Leerinhouden uit verschillende leergebieden kunnen op een bewegende manier aangeboden, verwerkt of geautomatiseerd worden. Denk maar aan de ‘tafelrun of de ‘alfabetisch-rangschikken-estafette.’
 • Er is af en toe iemand anders dan de klasleerkracht te zien in de klas. We doen graag beroep op de talenten van mensen en zetten deze in ten voordele van alle kinderen. Ook onze ouders hebben talenten en zijn welkom in onze klas om te vertellen over hun werk, hun hobby…
 • In de klas hangt een takenbord. Elk kind heeft elke week de mogelijkheid om een bepaalde klastaak uit te voeren gedurende die week. Zo leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen t.o.v. de klasgroep.
 • De boterhammen worden in de klas, samen met de leerkracht, opgegeten. Het is een leuk moment met onze leergroep. We maken onze klas klaar voor het middagmaal en zorgen ook dat alles er nadien weer netjes uitziet om de namiddag te starten op propere tafels. De warme maaltijden worden, wegens praktische redenen, in de refter bedeeld.
 • Bij ons op school klinkt er geen schoolbel. De leerlingen begeven zich zelf naar het klaslokaal wanneer het tijd is. We leren hen op een zelfstandige en verantwoorde manier te verplaatsen binnen het schoolgebouw.