Visietekst

Visietekst

Onze samenleving is voortdurend in verandering. Samen moeten we er daarom voor zorgen dat kinderen zich ten volle kunnen ontplooien en de vaardigheden ontwikkelen om met die veranderingen om te gaan.

We gaan uit van een open schoolcultuur waarbij we geloven dat een intensieve samenwerking met ouders onze schoolwerking doet groeien. We zien hen als een belangrijke partner en gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders participeren in onze school tijdens en buiten de schooluren. Dit kan zijn door een activiteit te begeleiden, te komen voorlezen of door te getuigen over de rol die ze in de maatschappij opnemen.

We vinden het belangrijk om bereikbaar te zijn en zetten onze klasdeuren op bepaalde momenten open.

We gaan ook regelmatig in interactie met de omgeving. We brengen leerlingen in contact met organisaties en de verenigingen in de buurt. Op die manier kunnen kinderen vaardigheden die ze op school verwerven, nog verder verruimen en verdiepen in een levensechte context.

Om de motivatie van de kinderen hoog te houden, gaan we op school autonomie-ondersteunend te werk. Concreet houdt dit in dat we de kinderen willen laten leren in betekenisvolle contexten. Wanneer de kinderen weten waarom iets belangrijk voor hen is, zullen ze meer gemotiveerd zijn. Autonomie-ondersteuning houdt ook in dat we kinderen betekenisvolle keuzes aanbieden. Dit kan gaan over het al dan niet deelnemen aan de instructie, keuzes in volgorde, werkplek, partner, manier van uitwerken… Omdat keuzevrijheid voor sommige kinderen verlammend kan werken, bieden we een duidelijke structuur aan waarbinnen keuzes mogelijk zijn. Dit door op bepaalde momenten keuzes toe te staan, de keuzemogelijkheden te beperken of leerlingen te ondersteunen bij het maken van een keuze.

Het ervaren van verbondenheid met je omgeving is voor het algemeen welbevinden heel belangrijk. We willen verbondenheid creëren door te zorgen voor een veilig klas- en schoolklimaat. De kring is een plaats om elkaar te ontmoeten. Het is de plek bij uitstek waarin ieder kind zich leert te uiten, leert te luisteren en een mening leert te vormen. We willen sterk inzetten op het WIJ-gevoel. Doordat de kinderen met twee leeftijden samen zitten, zijn ze afwisselend de jongste en de oudste. Kinderen leren van en met elkaar. Ze worden op de speelplaats gestimuleerd om samen te spelen over de klassen heen. Er worden ook regelmatig klasoverstijgende activiteiten georganiseerd om de verantwoordelijkheidszin van kinderen te stimuleren en hen respectvol leren om te gaan met elkaar.

We willen dat kinderen zich competent voelen in wat ze doen. We zetten hierop in door gepaste uitdaging te voorzien en instructie te geven naar behoefte zodat kinderen succeservaringen kunnen opdoen. Om zich competent te voelen hebben leerlingen nood aan duidelijke verwachtingen. De gedragsverwachtingen zijn gevisualiseerd in de klas en school en worden ook geëxpliciteerd tijdens de les.

We beoordelen prestaties op basis van getoonde inzet en de mate waarin de leerling vooruit gegaan is. We kiezen bewust voor een doelenrapport om ze inzicht te geven in hun leerproces.

We kiezen bewust voor multileeftijdsgroepen. Per graad zitten onze leerlingen samen in een leergroep. Kinderen leren omgaan met verschillen in leeftijd, ontwikkeling, talenten en leren hier zodoende de meerwaarde van inzien. Er zijn meer mogelijkheden voor binnenklasdifferentiatie. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag, worden ingedeeld in homogene groepen   (gelijk niveau) of net heterogene groepen (verschillend niveau).                                  Ze krijgen instructies van de leerkracht en/of leren van elkaar en helpen elkaar. Interactie met meer ervaren klasgenoten laat kinderen toe uitdagende opdrachten op te nemen. Kinderen krijgen de mogelijkheid om medeleerlingen te ondersteunen, wat goed is voor hun sociaal gedrag en verantwoordelijkheidszin. Kinderen blijven twee jaar bij dezelfde leerkracht, waardoor deze hen beter kent en sneller kan inspelen op hun interesses, noden, leerprofiel…

We geloven dat sterke leerkrachten die samenwerken in een professionele leergemeenschap de leerresultaten van kinderen exponentieel doen stijgen. Een school is niet langer een optelsom van individuele leerkrachten, maar een team van experten dat op een professionele manier samenwerkt om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

Onze school is met andere woorden een GOVA-school. Dat betekent dat we onze klas- en schoolwerking op een specifieke manier organiseren in functie van de leerresultaten van de kinderen.